Fabricando fit faber, age quod agis
Úvodní stránka
  • Byla zjištěna omezená funkčnost většiny poskytovaných služeb z důvodu nepovolených souborů cookie. Pro správný chod stránky povolte v prohlížeči soubory cookie.

Kódy znaků

✎ 2. května 2016 11:33  (před 2 dny a 7 hodinami)

Kódy znaků

Kompletní kódy znaků existujících abeced v souladu s normou konsorcia unicode.org↗ (ve verzi 7.0.0 zobrazuje více než 112 000 znaků↗ z 1 114 112 možných, z toho je 1 111 998 znaků skutečně použitelných tj.: 17 prostorů↗ × 65 536 znaků = 1 114 112, 1 114 112 - 2 048 zástupců pro UTF-16 funkce↗ - 66 znaků pro interní potřeby↗ = 1 111 998), standardu ISO 10646↗ definujícího Universal Character Set (UCS) a v kontextu zápisu pojmenovaných znaků↗ ze specifikace značkovacího jazyka HTML5↗. V systémech Windows je viditelnost určitých znaků omezena v případech, kdy není doinstalována příslušná jazyková podpora:

Pojmenované sekce:
Strany s 4096 znaky:
0-15
0-F
řídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znak
16-31
10-1F
řídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znakřídící znak
32-47
20-2F
!"#$%&'()*+,-./
48-63
30-3F
0123456789:;<=>?
64-79
40-4F
@ABCDEFGHIJKLMNO
80-95
50-5F
PQRSTUVWXYZ[\]^_
96-111
60-6F
`abcdefghijklmno
112-127
70-7F
pqrstuvwxyz{|}~řídící znak
128-143
80-8F
nevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužito
144-159
90-9F
nevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužitonevyužito
160-175
A0-AF
 ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬­®¯
176-191
B0-BF
°±²³´µ·¸¹º»¼½¾¿
192-207
C0-CF
ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ
208-223
D0-DF
ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞß
224-239
E0-EF
àáâãäåæçèéêëìíîï
240-255
F0-FF
ðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
256-271
100-10F
ĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎď
272-287
110-11F
ĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğ
288-303
120-12F
ĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮį
304-319
130-13F
İıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿ
320-335
140-14F
ŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏ
336-351
150-15F
ŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞş
352-367
160-16F
ŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮů
368-383
170-17F
ŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſ
384-399
180-18F
ƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏ
400-415
190-19F
ƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟ
416-431
1A0-1AF
ƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯ
432-447
1B0-1BF
ưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿ
448-463
1C0-1CF
ǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏ
464-479
1D0-1DF
ǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟ
480-495
1E0-1EF
ǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯ
496-511
1F0-1FF
ǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿ
512-527
200-20F
ȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏ
528-543
210-21F
ȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟ
544-559
220-22F
ȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯ
560-575
230-23F
ȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿ
576-591
240-24F
ɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ
592-607
250-25F
ɐɑɒɓɔɕɖɗɘəɚɛɜɝɞɟ
608-623
260-26F
ɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯ
624-639
270-27F
ɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɼɽɾɿ
640-655
280-28F
ʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏ
656-671
290-29F
ʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟ
672-687
2A0-2AF
ʠʡʢʣʤʥʦʧʨʩʪʫʬʭʮʯ
688-703
2B0-2BF
ʰʱʲʳʴʵʶʷʸʹʺʻʼʽʾʿ
704-719
2C0-2CF
ˀˁ˂˃˄˅ˆˇˈˉˊˋˌˍˎˏ
720-735
2D0-2DF
ːˑ˒˓˔˕˖˗˘˙˚˛˜˝˞˟
736-751
2E0-2EF
ˠˡˢˣˤ˥˦˧˨˩˪˫ˬ˭ˮ˯
752-767
2F0-2FF
˰˱˲˳˴˵˶˷˸˹˺˻˼˽˾˿
768-783
300-30F
̀́̂̃̄̅̆̇̈̉̊̋̌̍̎̏
784-799
310-31F
̛̖̗̘̙̜̝̞̟̐̑̒̓̔̕̚
800-815
320-32F
̡̢̧̨̠̣̤̥̦̩̪̫̬̭̮̯
816-831
330-33F
̴̵̶̷̸̰̱̲̳̹̺̻̼̽̾̿
832-847
340-34F
͇͈͉͍͎̀́͂̓̈́͆͊͋͌ͅ͏
848-863
350-35F
͓͔͕͖͙͚͐͑͒͗͛͘͜͟͝͞
864-879
360-36F
ͣͤͥͦͧͨͩͪͫͬͭͮͯ͢͠͡
880-895
370-37F
ͰͱͲͳʹ͵Ͷͷnepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciͺͻͼͽ;Ϳ
896-911
380-38F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci΄΅Ά·ΈΉΊnepřiřazeno v sekciΌnepřiřazeno v sekciΎΏ
912-927
390-39F
ΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟ
928-943
3A0-3AF
ΠΡnepřiřazeno v sekciΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήί
944-959
3B0-3BF
ΰαβγδεζηθικλμνξο
960-975
3C0-3CF
πρςστυφχψωϊϋόύώϏ
976-991
3D0-3DF
ϐϑϒϓϔϕϖϗϘϙϚϛϜϝϞϟ
992-1007
3E0-3EF
ϠϡϢϣϤϥϦϧϨϩϪϫϬϭϮϯ
1008-1023
3F0-3FF
ϰϱϲϳϴϵ϶ϷϸϹϺϻϼϽϾϿ
1024-1039
400-40F
ЀЁЂЃЄЅІЇЈЉЊЋЌЍЎЏ
1040-1055
410-41F
АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОП
1056-1071
420-42F
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
1072-1087
430-43F
абвгдежзийклмноп
1088-1103
440-44F
рстуфхцчшщъыьэюя
1104-1119
450-45F
ѐёђѓєѕіїјљњћќѝўџ
1120-1135
460-46F
ѠѡѢѣѤѥѦѧѨѩѪѫѬѭѮѯ
1136-1151
470-47F
ѰѱѲѳѴѵѶѷѸѹѺѻѼѽѾѿ
1152-1167
480-48F
Ҁҁ҂҃҄҅҆҇҈҉ҊҋҌҍҎҏ
1168-1183
490-49F
ҐґҒғҔҕҖҗҘҙҚқҜҝҞҟ
1184-1199
4A0-4AF
ҠҡҢңҤҥҦҧҨҩҪҫҬҭҮү
1200-1215
4B0-4BF
ҰұҲҳҴҵҶҷҸҹҺһҼҽҾҿ
1216-1231
4C0-4CF
ӀӁӂӃӄӅӆӇӈӉӊӋӌӍӎӏ
1232-1247
4D0-4DF
ӐӑӒӓӔӕӖӗӘәӚӛӜӝӞӟ
1248-1263
4E0-4EF
ӠӡӢӣӤӥӦӧӨөӪӫӬӭӮӯ
1264-1279
4F0-4FF
ӰӱӲӳӴӵӶӷӸӹӺӻӼӽӾӿ
1280-1295
500-50F
ԀԁԂԃԄԅԆԇԈԉԊԋԌԍԎԏ
1296-1311
510-51F
ԐԑԒԓԔԕԖԗԘԙԚԛԜԝԞԟ
1312-1327
520-52F
ԠԡԢԣԤԥԦԧԨԩԪԫԬԭԮԯ
1328-1343
530-53F
nepřiřazeno v sekciԱԲԳԴԵԶԷԸԹԺԻԼԽԾԿ
1344-1359
540-54F
ՀՁՂՃՄՅՆՇՈՉՊՋՌՍՎՏ
1360-1375
550-55F
ՐՑՒՓՔՕՖnepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciՙ՚՛՜՝՞՟
1376-1391
560-56F
nepřiřazeno v sekciաբգդեզէըթժիլխծկ
1392-1407
570-57F
հձղճմյնշոչպջռսվտ
1408-1423
580-58F
րցւփքօֆևnepřiřazeno v sekci։֊nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci֍֎֏
1424-1439
590-59F
nepřiřazeno v sekci֑֖֛֚֒֓֔֕֗֘֙֜֝֞֟
1440-1455
5A0-5AF
֢֣֤֥֦֧֪֭֮֠֡֨֩֫֬֯
1456-1471
5B0-5BF
ְֱֲֳִֵֶַָֹֺֻּֽ־ֿ
1472-1487
5C0-5CF
׀ׁׂ׃ׅׄ׆ׇnepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
1488-1503
5D0-5DF
אבגדהוזחטיךכלםמן
1504-1519
5E0-5EF
נסעףפץצקרשתnepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
1520-1535
5F0-5FF
װױײ׳״nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
1536-1551
600-60F
؀؁؂؃؄؅؆؇؈؉؊؋،؍؎؏
1552-1567
610-61F
ؘؙؚؐؑؒؓؔؕؖؗ؛؜nepřiřazeno v sekci؞؟
1568-1583
620-62F
ؠءآأؤإئابةتثجحخد
1584-1599
630-63F
ذرزسشصضطظعغػؼؽؾؿ
1600-1615
640-64F
ـفقكلمنهوىيًٌٍَُ
1616-1631
650-65F
ِّْٕٖٜٟٓٔٗ٘ٙٚٛٝٞ
1632-1647
660-66F
٠١٢٣٤٥٦٧٨٩٪٫٬٭ٮٯ
1648-1663
670-67F
ٰٱٲٳٴٵٶٷٸٹٺٻټٽپٿ
1664-1679
680-68F
ڀځڂڃڄڅچڇڈډڊڋڌڍڎڏ
1680-1695
690-69F
ڐڑڒړڔڕږڗژڙښڛڜڝڞڟ
1696-1711
6A0-6AF
ڠڡڢڣڤڥڦڧڨکڪګڬڭڮگ
1712-1727
6B0-6BF
ڰڱڲڳڴڵڶڷڸڹںڻڼڽھڿ
1728-1743
6C0-6CF
ۀہۂۃۄۅۆۇۈۉۊۋیۍێۏ
1744-1759
6D0-6DF
ېۑےۓ۔ەۖۗۘۙۚۛۜ۝۞۟
1760-1775
6E0-6EF
ۣ۠ۡۢۤۥۦۧۨ۩۪ۭ۫۬ۮۯ
1776-1791
6F0-6FF
۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹ۺۻۼ۽۾ۿ
1792-1807
700-70F
܀܁܂܃܄܅܆܇܈܉܊܋܌܍nepřiřazeno v sekci܏
1808-1823
710-71F
ܐܑܒܓܔܕܖܗܘܙܚܛܜܝܞܟ
1824-1839
720-72F
ܠܡܢܣܤܥܦܧܨܩܪܫܬܭܮܯ
1840-1855
730-73F
ܱܴܷܸܹܻܼܾܰܲܳܵܶܺܽܿ
1856-1871
740-74F
݂݄݆݈݀݁݃݅݇݉݊nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciݍݎݏ
1872-1887
750-75F
ݐݑݒݓݔݕݖݗݘݙݚݛݜݝݞݟ
1888-1903
760-76F
ݠݡݢݣݤݥݦݧݨݩݪݫݬݭݮݯ
1904-1919
770-77F
ݰݱݲݳݴݵݶݷݸݹݺݻݼݽݾݿ
1920-1935
780-78F
ހށނރބޅކއވމފދތލގޏ
1936-1951
790-79F
ސޑޒޓޔޕޖޗޘޙޚޛޜޝޞޟ
1952-1967
7A0-7AF
ޠޡޢޣޤޥަާިީުޫެޭޮޯ
1968-1983
7B0-7BF
ްޱnepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
1984-1999
7C0-7CF
߀߁߂߃߄߅߆߇߈߉ߊߋߌߍߎߏ
2000-2015
7D0-7DF
ߐߑߒߓߔߕߖߗߘߙߚߛߜߝߞߟ
2016-2031
7E0-7EF
ߠߡߢߣߤߥߦߧߨߩߪ߫߬߭߮߯
2032-2047
7F0-7FF
߲߰߱߳ߴߵ߶߷߸߹ߺnepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2048-2063
800-80F
2064-2079
810-81F
2080-2095
820-82F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2096-2111
830-83F
nepřiřazeno v sekci
2112-2127
840-84F
2128-2143
850-85F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2144-2159
860-86F
0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)
2160-2175
870-87F
0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)
2176-2191
880-88F
0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)
2192-2207
890-89F
0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)0.20 nepřiřazeno (BMP)
2208-2223
8A0-8AF
2224-2239
8B0-8BF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2240-2255
8C0-8CF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2256-2271
8D0-8DF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2272-2287
8E0-8EF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2288-2303
8F0-8FF
2304-2319
900-90F
2320-2335
910-91F
2336-2351
920-92F
2352-2367
930-93F
ि
2368-2383
940-94F
2384-2399
950-95F
2400-2415
960-96F
2416-2431
970-97F
ॿ
2432-2447
980-98F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2448-2463
990-99F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2464-2479
9A0-9AF
nepřiřazeno v sekci
2480-2495
9B0-9BF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciি
2496-2511
9C0-9CF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2512-2527
9D0-9DF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2528-2543
9E0-9EF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2544-2559
9F0-9FF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2560-2575
A00-A0F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2576-2591
A10-A1F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2592-2607
A20-A2F
nepřiřazeno v sekci
2608-2623
A30-A3F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciਿ
2624-2639
A40-A4F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2640-2655
A50-A5F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2656-2671
A60-A6F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2672-2687
A70-A7F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2688-2703
A80-A8F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2704-2719
A90-A9F
nepřiřazeno v sekci
2720-2735
AA0-AAF
nepřiřazeno v sekci
2736-2751
AB0-ABF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciિ
2752-2767
AC0-ACF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2768-2783
AD0-ADF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2784-2799
AE0-AEF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2800-2815
AF0-AFF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2816-2831
B00-B0F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2832-2847
B10-B1F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2848-2863
B20-B2F
nepřiřazeno v sekci
2864-2879
B30-B3F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciି
2880-2895
B40-B4F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2896-2911
B50-B5F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2912-2927
B60-B6F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2928-2943
B70-B7F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2944-2959
B80-B8F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2960-2975
B90-B9F
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2976-2991
BA0-BAF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
2992-3007
BB0-BBF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekciி
3008-3023
BC0-BCF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
3024-3039
BD0-BDF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
3040-3055
BE0-BEF
nepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekcinepřiřazeno v sekci
3056-3071
BF0-BFF